Inwestowanie na GPW

Mimo kryzysu, o którym słyszy się co jakiś czas w mediach, wiele osób decyduje się na to, by rozpocząć inwestowanie na giełdzie. Wszystkim tym, którzy zastanawiają się nad tą formą lokowania swoich funduszy podajemy najważniejsze informacje.

W naszym serwisie znajdziesz wiele przydatnych informacji na temat samego inwestowania ale także np. dziejów giełdy polskiej czy giełd światowych.
Na naszych stronach przeczytasz także o rynku akcji NewConnect. Dzięki temu będziesz wyposażony w szeroką wiedzę, którą będziesz mógł wykorzystać zaczynając przygodę z giełdą.

Podpowiemy Ci, jak założyć rachunek maklerski, jakie dokumenty są wymagane do jego aktywacji. A jeśli masz własną spółkę i chciałbyś zaistnieć na giełdzie, podpowiemy Ci, jak to zrobić. Spółki notowane na giełdzie muszą bowiem spełnić określone wymagania.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest jak sama nazwa wskazuje jest miejscem, w którym obraca się papierami wartościowymi. Warto zatem dowiedzieć się nieco więcej na temat tego jakie papiery wartościowe można na niej nabyć lub sprzedać.

Aby uściślić, należy tutaj zaznaczyć, że papiery wartościowe nie mają formy papierowej. Obecnie wszelkie instrumenty finansowe mają jedynie formę zapisu na rachunku inwestycyjnym. Taka forma ma na celu usprawnienie obrotu papierami wartościowymi oraz zapewnienie większego bezpieczeństwa transakcji (niemożliwe jest bowiem na przykład fałszerstwo papierów wartościowych).

Słysząc o instrumentach finansowych na giełdzie papierów wartościowych wielu osobom przychodzą na myśl przede wszystkim akcje i obligacje. Akcje danej spółki są to udziały w kapitale zakładowym spółki w wysokości wartości nominalnej akcji. Akcje mogą być imienne (przypisane konkretnemu właścicielowi) oraz na okaziciela (takimi obraca się na giełdzie).

Obligacje z kolei stanowią pewien rodzaj pożyczki dla emitera obligacji. Po ustalonym okresie od sprzedaży emiter zobowiązuje się do odsprzedaży obligacji od ich posiadaczy po cenie wyższej od ceny sprzedaży. Cena ta jest ustalana z góry za cały okres ważności obligacji, bądź też oprocentowanie może się zmieniać (na ogół jest wyższej niż stopa spodziewanej inflacji). Emiterami obligacji może być Skarb Państwa (te są uważane za najbezpieczniejsze), samorządy bądź też przedsiębiorstwa.

Na giełdzie można nabyć również certyfikaty inwestycyjne poświadczające udział w danym towarzystwie inwestycyjnym. Stanowi to niejako potwierdzenie udziału w inwestycjach towarzystwa.

Poza powyższymi na giełdzie dostępne są także pochodne instrumenty finansowe (tzw. derywatywy), wśród których do najpopularniejszych należy zaliczyć opcje, a także kontrakty terminowe oraz instrumenty złożone z kontraktów terminowych. Najogólniej opcje i kontrakty terminowe polegają na umowie realizacji transakcji na dany walor w określonym terminie i po określonej cenie. Zysk lub strata z tego typu kontraktów wynika z różnicy pomiędzy zakontraktowaną ceną a rzeczywistą ceną rynkową w momencie realizacji derywatywy.

Zanim rozpoczniemy przygodę z giełdą, warto zastanowić się, która strategia inwestowania jest najlepsza dla nas.